اگر کسی به بازار برود و دلش بخواهد که آن چیز را بخرد ولی به علّت بی پولی نتواند به آن برسد

حضرت ضحاک می‌فرماید: اگر کسی به بازار برود و دلش بخواهد که آن چیز را بخرد ولی به علّت بی پولی نتواند به آن برسد، اگر به خاطر آن صبر کند و عجز از خود نشان ندهد، برای او از انفاق کردن صد هزار درهم بهتر است.

مقاله پیشنهادی

آمپول‌های ضدّ استرس برای روح و روان

– اگر عقربی تو را نیش بزند نترس و خوشحال باش چون در بدنت عفونت …