اگر نتوانستی برای کسی مفید باشی، مضر نباش

یحیی بن معاذ بن جبل می‌فرماید: اگر نتوانستی برای کسی مفید باشی، مضر نباش و اگر نتوانستی کسی را خوشحال نمایی، ناراحتش نکن و اگر نتوانستی از کسی تعریف نمایی، غیبتش را مکن – همان‌گونه که غیبت کردن از لباس ابریشم پوشیدن بدتر است و سخن چینی هم از غیبت کردن بدتر است و حضرت ابراهیم ادهم می‌فرماید: اگر کسی سخن کسی را به تو می‌آورد، یقین بدان که سخن تو را هم به او خواهد برد.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …