اگر عذاب قبر را به سه قسمت تقسیم نماییم

حضرت ابودرداء می‌فرماید: اگر عذاب قبر را به سه قسمت تقسیم نماییم دو سوّم آن مربوط به زبان است و تنها یک سوّمش مربوط به کارهای خلاف دیگر است.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …