اوراد و اذکار صبحگاهی

اذکاری را برایت بازگو می‌نمایم؛ هر صبح آن را بخوان که سعادت را برایت فراهم می‌نماید و تو را از شر شیطانهای انسی و جنی حفاظت می‌کند و در تمام روز محافظت خواهد بود. برخی از این دعاها عبارتند از:
۱- «أصبحنا وأصبح الملک لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر؛ رب أسألک خیر ما فی هذا الیوم وخیر ما بعده وأعوذ بک من شر هذا الیوم وشر ما بعده؛ رب أعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، أعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر». «ما و تمام جهانیان، شب را برای خدا به صبح رساندیم و ستایش خدا را سزاست، و هیچ معبود بحقی جز الله نیست، او، یگانه است و شریکی ندارد؛ فرمانروایی، از آن اوست و ستایش، او را سزاست و او، بر همه چیز تواناست. پروردگارا! خیر آنچه در این روز است و خیر بعد از آن را از تو می‌جویم و از شر این روز و شر پس از آن به تو پناه می‌برم. پروردگارا! از تنبلی و بدی‌های پیری به تو پناه می‌برم؛ پروردگارا! از عذاب جهنم و از عذاب قبر به تو پناه می‌برم».
۲- «اللهم عالم الغیب والشهاده، فاطر السماوات والأرض، رب کل شیء وملیکه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکه وأن أقترف علی نفسی سوءا أو أجره إلی مسلم» «پروردگارا! ای دانای پیدا و پنهان! ای آفریننده آسمان و زمین! ای پروردگار و مالک همه چیز! گواهی می‌دهم که هیچ معبود به حقی، جز تو نیست؛ از شر شیطان و شرک و دام فریبش به تو پناه می‌برم و از اینکه مرتکب کار بدی شوم و یا به مسلمانی، بدی برسانم، به تو پناه می‌برم».
۳- «بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الأرض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم» «به نام خداوندی که با نام او، هیچ چیز در زمین و آسمان، زیانی نمی‌رساند و او، شنوا و داناست». [این دعا را سه بار بخواند].
۴- «اللهم إنی أصبحت، أشهدک وأشهد حمله عرشک وملائکتک وجمیع خلقک أنک أنت الله لا إله إلا أنت وحدک لا شریک لک وأن محمداً عبدک ورسولط ج» «بارخدایا! من، در این صبحگاه تو را و حاملان عرش و تمام فرشتگانت و همه آفریده هایت را گواه می‌گیرم بر اینکه تو الله هستی و هیچ معبود به حقی، جز تو وجود ندارد؛ یگانه‌ای و شریکی نداری و محمد( ج) بنده و فرستاده توست». [این دعا، چهار بار خوانده شود].
۵- «اللهم إنی أعوذ بک أن أشرک بک شیئا وأنا أعلم وأستغفرک لما لا أعلم» «بارخدایا! به تو پناه می‌برم از اینکه دانسته چیزی را با تو شریک سازم و از تو آمرزش می‌طلبم از آنچه نمی‌دانم». [سه بار].
۶- «أصبحنا علی فطره الإسلام وعلی کلمه الإخلاص وعلی دین نبینا محمد ج وعلی مله أبینا إبراهیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین» «بر فطرت اسلام و کلمه اخلاص و بر دین پیامبرمان محمد ج و بر آیین یکتاپرستی پدرمان ابراهیم که مشرک نبود، صبح کرده‌ایم». [سه بار] ۷- «سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد کلماته» «پاک و منزه است خداوند و او را ستایش می‌کنم به تعداد آفریدگانش و رضامندیش و به وزن عرش او و کلماتش». [سه بار].
۸- «رضیت بالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد ج نبیا» «به الله به عنوان پروردگار و به اسلام به عنوان دین و به محمد ج به عنوان پیامبر، راضی و خشنودم». [سه بار].
۹- «أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق» به کلمات کامل خداوند از شر آنچه آفریده، پناه می‌برم». [سه بار].
۱۰- «اللهم بک أصبحنا وبک أمسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور» «بارخدایا! به لطف تو صبح نمودیم و به لطف تو روز را به شب رساندیم. به خواست و قدرت تو زندگی می‌کنیم و می‌میریم و بازگشت ما، به سوی توست».
۱۱- «لا إله إلا الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر) [یکصد مرتبه] یعنی: «هیچ معبودی به حقی، جز الله وجود ندارد؛ او، یکتاست و شریکی ندارد؛ فرمانروایی، از آن اوست و ستایش، او را سزاست و او، بر هر کاری توانا می‌باشد».

مقاله پیشنهادی

هدف از کار کردن و رزق حلال به دست آوردن

فرد مسلمان هرکاری که می‌‌‌‌کند، هدفش این باشد که به فرمان و حکم الهی عمل …