انواع صوفیه

صوفیه سه دسته هستند:

۱ دسته ای که زندیق اند: آنها کسانی هستند که معتقد به حلول و وحدت وجود هستند و واجبات شرعی را بر خود واجب نمی دانند.

۲ دسته ی دوم مخلصانی هستند که گمراهند؛ اینان کسانی هستند که خداوند متعال را با بدعت و امور نوپیدا در دین عبادت می کنند.. مسمای اسلام و حکم اسلام در مورد این دسته جاری است و از آنها نفی نمی شود.

۳ دسته ی سوم مخلصان صالحی هستند که مسمای صوفیه را برای خود انتخاب کرده اند و خداوند متعال را مطابق سنت عبادت می کنند و با تمسک به سنت نبوی و پیروی از آن در پی تربیت نفس و قلب خود هستند.

بنابراین هنگام سخن گفتن از صوفیه باید متوجه این تفصیل و تقسیم بود تا اینکه دچار اشتباه و ظلم نشویم.

ابوبصیر طرطوسی

مقاله پیشنهادی

دنیا، اینگونه آفریده شده است

روزی مارکس اویلیوس، یکی از فیلسوفان بزرگ دربار امپراطوری روم، گفت: امروز افرادی را ملاقات …