امام نووی و تالیف کتاب

امام نووی مؤلّف کتاب ریاض الصّالحین از دنیا رفت و حتّی فرصت ازدواج کردن هم پیدا نکرد. او در زندگیش ۵۰ جلد کتاب نوشت و خود او می‌گوید: سوگند به خدا تا گرسنگی و تشنگی و خواب مرا از پای در نمی آورد، تسلیم نمی‌شدم.

روزی مادرش را صدا زد و گفت: غذا کجاست؟ مادرش گفت: پسرم تازه آنرا به تو خوراندم، او می‌گوید بقدری مشغول تحصیل علم بودم که حتّی متوجّه غذا خوردنم نشدم.

مقاله پیشنهادی

تعداد تابعین:

تعداد تابعین بسیار زیادند و امکان محصور کردن آن‌ها به تعداد مشخصی وجود ندارد، و …