اقوال برخی علمای سلف در ستایش از امام احمد رحمه الله

امام عبد الرزاق الصنعانی استاد امام احمد رحمه الله : هرگز کسی را داناتر(به احکام شرعی) و پارساتر از احمد ندیده ام.

گفته شده: اگر کسی را دیدید که امام احمد را دوست می دارد، بدانید که او طرفدار و صاحب سنت است.

امام شافعی رحمه الله که یکی از اساتید امام احمد بود می گوید: از بغداد بیرون آمدم و در آن کسی را بهتر یا داناتر و عالم تر به علم دین از احمد بن حنبل برجای خود نگذاشتم.

قتیبه ‌بن سعید رحمه الله از بزرگ ترین راویان حدیث می‌گویند: با مرگ سفیان ثوری زهد و بی‌ آلایشی از بین رفت و با مرگ شافعی سنت‌های رسول‌الله صلى الله علیه وسلم از بین رفتند و با مردن احمدبن حنبل بدعت‌ها آشکار خواهند شد.

ابوزرعه رازی رحمه الله از محدثین مشهور می‌گویند: در میان یاران خودمان کسی را داناتر از احمدبن حنبل نمی‌شناسم.

یحیی‌بن معین رحمه الله که از بزرگترین محدثین و نقاد حدیث و از اساتید و همتایان امام احمد می‌باشند می‌گویند: مردم از ما می‌خواهند که مانند احمدبن حنبل باشیم، سوگند به خداوند توانای تحمل شکنجه‌هایی که احمدبن حنبل متحمل آن شده، نداریم و نمی‌توانیم راهی که احمد بن حنبل می‌پیماید آن را بپیماییم.

یحیى بن معین در جای دیگر میگوید : احمدبن حنبل خصلت‌هایی داشتند که در کسی دیگر ندیده‌ام: وی محدّث، حافظ، عالم، باتقوی، زاهد و عاقل بودند.

مقاله پیشنهادی

امام غزالی و حب‌ جاه

در احیاء العلوم عنوانی به نام «بیان سبب کون الجاه محبوباً بالطبع حتی لا یخلو …