اقسام معجزه

معجزه بر دو نوع است.
۱- معجزات حسی مثلاً معجزه¬ی اسراء، معراج و شق القمر، بیرون‌شدن آب از انگشتان پیامبر ج و زیاد شدن غذای کم.
۲- معجزات عقلی مثل خبر دادن از اشیای غیبی و قرآن کریم.

مقاله پیشنهادی

محل توقف برای دعا در حج و عمره

در حج شش توقف برای دعا وجود دارد: در صفا و مروه، در ابتدای هر …