اقرار امام مالک رحمه الله به ترک گفته‌های او اگر مخالف با کتاب (قرآن) و سنّت (احادیث) باشد

امام مالک (رحمه الله) می‌فرماید: همانا من انسان هستم هم دچار اشتباه می‌شوم هم حق می‌گویم لذا در مورد رأی و نظر من فکر کنید. هر آنچه را که موافق با کتاب و سنت است بگیریدوآنچه را که مخالف با کتاب وسنت است ترک کرده و کنار بگذارید»

و همچنین امام – رحمه الله – می‌فرماید: هیچکس نیست بعد از رسول اکرمص مگر اینکه قول و گفته تو هم ردّ می‌شود و هم قبول می‌گرددمگر فرموده رسول اکرمص که قابل رد و انکار نیست».

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …