اصلاح خود و دیگران

اگر انسان همانطور که خود را مشغول اصلاح دیگران می‌کند به اصلاح خود بپردازد خداوند سختی‌های راه اصلاح را برایش آسان خواهد کرد.

در اثر آمده که: «خود را اصلاح کن، الله مردم را برایت اصلاح خواهد کرد».

 

تغریدات شیخ طریفی

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …