ازدواج سبب بقای نسل آدمی و حفظ نوع بشری می‌گردد

ازدواج سبب بقای نسل آدمی و حفظ نوع بشری می‌گردد

اگر دقّت کنی که حکمت الهی خواهان بقای نسل بشر برای اجرای شرایع، آبادانی جهان هستی و اصلاح زمین بوده و نسل صالح تنها با ازدواج باقی می‌ماند، می‌بینی که چگونه ازدواج وسیلۀ تحقیق اموری بزرگ شده است؛ اموری که الله تعالی دوست دارد آن‎ها باقی بمانند و مردم را تشویق به اجرایشان کرده است.

مقاله پیشنهادی

دیدگاه علمای سلف درباره­ی این دلایل و پاسخ آنها (۵)

دوم: الله متعال زیباترین کیفیت جدال نیک را در این آیات بیان کرده است و …