اذکار پس از نماز

۸۱۲۸۱۷۷۳۹_۸۳۵۷۷_۳۹۷۶۲۴۵۸۳۵۴۷۹۲۰۶۴۶۱

مقاله پیشنهادی

به معروف امر کنید و از منکر نهی کنید پیش از آنکه دعا کنید، اما دعایتان اجابت نشود

حضرت عایشه در روایت ابن ماجه از وی گفته است که: «از پیامبر صلی الله علیه …