اخلاق علما

در کتاب طبقات الشافعیه آمده که ربیع بن سلیمان کندفهم بود و دیر مطالب را متوجه می شد، به همین خاطر امام شافعی یک مسئله را ۴۰ بار برایش تکرار نمود اما ربیع آنرا نفهمید و بسبب شرم و حیایی که داشت از جلسه درس برخاست.

ولی امام شافعی رحمه الله در تنهایی برای وی دعا کرد و سپس مسئله را برایش تکرار نمود تا که آن را فهمید.

و امام شافعی فرمود:
«ای ربیع، اگر می توانستم علم را همانند غذا به تو بچشانم حتما چنین کاری می کردم»!

مقاله پیشنهادی

کسی که رحم نکند، مورد رحمت و مهربانی قرار نمی‌گیرد

پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم حسن بن علی رضی الله عنهما را بوسید. اقرع …