اختلاف علما به معنای این نیست که می‌توان یکی از اقوال را به دلخواه انتخاب کرد

اختلاف علما به معنای این نیست که می‌توان یکی از اقوال را به دلخواه انتخاب کرد، زیرا خواهش نفس دلیلی برای ترجیح یک قول نیست. بهتر بودن یک دارو را نمی‌توان از مزه آن تشخیص داد. برای دینت در پی یک عالم باش همانطور که برای بدنت [بهترین] پزشک را می‌جویی.

 

تغریدات شیخ طریفی

مقاله پیشنهادی

علم و دانش صحابه

علامه مسروق می‌گوید: علم و دانش صحابه، به شش تن از صحابه منتهی می‌گردد که …