ابو یوسف شاگرد گرانقدر حضرت ابوحنیفه

ابو یوسف شاگرد گرانقدر حضرت ابوحنیفه هنگام سکرات مرگ مرتّب بیهوش می‌شد و به هوش می‌آمد و به شاگردانش می‌گفت: بیایید روی یک مسأله باهم بحث کنیم که در سؤالش به شاگردانش می‌گفت: به نظرتان با پای پیاده پاداش به حج رفتن بیشتر است یا سوار بر مرکب!؟ شاگردانش می‌گفتند: استاد این چه وقت سؤال کردن است که این مطلب نشان از ارزش جستجوی علم در هر زمان است و در همه­ی امور علم شاگرد را شبیه استاد می‌دانند در حالی‌که در مورد ابویوسف مردم می‌گفتند: ابوحنیفه در علم مثل شاگردش ابویوسف است([۱]).

[۱]– طب القلوب / تألیف ابن قیّم جوزی.

مقاله پیشنهادی

تعداد تابعین:

تعداد تابعین بسیار زیادند و امکان محصور کردن آن‌ها به تعداد مشخصی وجود ندارد، و …