ؤمن زود خشمگین می‌شود و زود هم رضایت می‌دهد

حضرت امام شافعی می‌فرماید: «المؤمِنُ سَریعُ الغَضَب وَسریع الرِّضا» یعنی: «مؤمن زود خشمگین می‌شود و زود هم رضایت می‌دهد».

مقاله پیشنهادی

آمپول‌های ضدّ استرس برای روح و روان

– اگر عقربی تو را نیش بزند نترس و خوشحال باش چون در بدنت عفونت …