ؤمن زود خشمگین می‌شود و زود هم رضایت می‌دهد

حضرت امام شافعی می‌فرماید: «المؤمِنُ سَریعُ الغَضَب وَسریع الرِّضا» یعنی: «مؤمن زود خشمگین می‌شود و زود هم رضایت می‌دهد».

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …