آداب اختلاف

۱- اخلاص، و دوری از هوی و هوس.
۲- ارجاع اختلاف‌ها به کتاب خدا و سنت رسول الله ص.
۳- داشتن حسن ظن نسبت به مخالف، و عدم متهم ساختن او به سوء نیت یا ترور شخصیتی‌اش.
۴- پای بندی به گفتگوی احسن، و دوری از نزاع و مشاجره و دشمنی.
۵- دوری از وارد شدن در جزئیات به هنگام بررسی نصوص شرعی یا سخنان اهل علم و دعوت.
۶- تمایز قایل شدن میان موارد اجماع و موارد اختلاف و تفکیک نمودن اختلاف مشروع و نا مشروع از هم.
۷- احتیاط و دوراندیشی، و توجه به مقاصد.
۸- در نظر داشتن عوارض جهل و اکراه و تأویل.

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …