آثار حسنات و سیئات در حیات انسان

قَالَ ابْن عَبَّاس:

🔹 ان للحسنه نوراً فِی الْقلب وضیاء فِی الْوَجْه وَقُوَّه فِی الْبدن وسعه فِی الرزق ومحبه فِی قُلُوب الْخلق وان للسیئه لظلمه فِی الْقلب وسواداً فِی الْوَجْه وهوناً فِی الْبدن وضیقاً فِی الرزق وبغضه فِی قُلُوب الْخلق.

___________

🔷ابن عباس رضی الله عنه:

◾به درستی حسنه و نیکی عاملی و نشانه ایست از نور در قلب و روشنی در چهره و قوت در بدن و وسعت و برکت در رزق و روزی و ایجاد محبت در قلب مخلوقات.
▪و گناه و سیئات عامل و نشانه ایست از ظلمت و تاریکی در قلب و سیاهی در چهره و ناتوانی و خواری در بدن و تنگدستی در رزق و روزی و بغض و کینه در قلوب مخلوقات.

==================

📔الزهد والورع والعباده لشیخ الإسلام إبن تیمیه رحمه الله.

🔻الصفحه: ۵۴
===================

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …