ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ.

هیچوقت زود قضاوت نکنیم

یکی ﺍﺯ بزرگان ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾد

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﯾﺸﺶ ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺷﺮﺍﺏ ﻣﯿﭽﮑﺪ، ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺑﺮ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺷﺮﺍﺏ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ …
ﻭ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮﻩ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
ﺍﻧﺎﺭﺑﮑﻢ ﺍﻻﻋﻠﯽ (ﻣﻦ ﺧﺪﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ)
ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺁﯾﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻼﻭﺕ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ…

ﻭ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻧﯿﺎ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻋﺬﺭ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﻢ…

وتا چیزی را باچشمانت ندیدی وباگوشت نشنیدی  تائید نکن وبر گفته دیگران حکم تائید نگذار

مقاله پیشنهادی

کسی که همسایه‌اش از آزار و شر وی در امان نیست، وارد بهشت نمی‌شود

چنان‌که شیخین از ابوهریره روایت کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «به …