گفتی که بخشیدم، بیا

گفتم منم اهل خطا
گفتی که بخشیدم، بیا
گفتم شکستم توبه ها
گفتی که بخشیدم، بیا
گفتم که ای ستّار من
ای حضرت غفّار من
من بر خودم کردم جفا
گفتی که بخشیدم، بیا
گفتم ز خوبی خالی ام
من دانه ای پوشالی ام
بنگر تهیدستم خدا
گفتی که بخشیدم، بیا
گفتم که احوالم بد است
از بس گناهم بی حد است
بخشیده ای این بنده را؟!
گفتی که بخشیدم، بیا
گفتم که نفسم سرکش است
جایم درون آتش است
أِغفرلنا، أِغفرلنا
گفتی که بخشیدم، بیا…

مقاله پیشنهادی

قرآن کریم

قرآن کریم قرآن، آخرین، خاتم، طولانی­ترین و جامع­ترین کتاب­های آسمانی و حاکم بر آن‎هاست. در …