گریه در پیشگاه پروردگار

قال ابن الجوزی رحمه الله

إذا جلست فی ظلام اللیل بین یدی سیدک فاستعمل أخلاق الأطفال
فإن الطفل إذاطلب من أبیه شیئا فلم یعطه بکى علیه المدهش (۱ /۲۱۹)

ابن الجوزی رحمه الله میفرمایید

هر گاه در دل شب جلو الله نشستی ، پس
 از رفتار کودکانه استفاده کن
زیرا هر گاه کودک از پدرش چیزی را بخواهد به خاطر ان گریه میکند

مقاله پیشنهادی

برخی از شیوه­های‌ سلف برای حفاظت حدیث نبوی

برخی از شیوه­های‌ سلف برای حفاظت حدیث نبوی، از این قرار است: پایبندی به بیان …