کسی که مرگ را زیاد یاد کند به سه نعمت و کرامت دست پیدا می کند

دقاق می گوید:

کسی که مرگ را زیاد یاد کند به سه نعمت و کرامت دست پیدا می کند:

شتاب در توبه،قناعت قلبی و شور و نشاط در عبادت و نیایش و اگر کسی مرگ را یاد نکند به تأخیر انداختن توبه و عدم رضایت و تنبلی در عبادت دچار می شود
تذکره امام قرطبی صفحه (۹)

مقاله پیشنهادی

قطع رابطه‌ی خویشاوندی (صله‌ی رحم) جزو گناهان کبیره است

قطع رابطه‌ی خویشاوندی (صله‌ی رحم) جزو گناهان کبیره است مسلم از ابوهریره رضی الله عنه …