کسی را که به هوای نفس یا بدعت تمایل دارد

امام اصفهانی رحمه الله تعالی:

کسی را که به هوای نفس یا بدعت تمایل دارد، نمی بینی مگر اینکه او را حیران و دارای قلبی مُرده می یابی؛ که توانایی نُطق به حق را ندارد.
[ الحجه فی بیان المحجه ١/۴٣١ ]

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …