کسی‌که قلبش بمیرد، دنبال ظواهر و زینت دنیا می‌رود

حضرت یحیی بن معاذ بن جبل رضی الله عنه می‌فرماید: کسی‌که سیر باشد بسیار پر گوشت است و کسی‌که پر گوشت باشد، شهواتش زیاد است و کسی‌که آرزو‌هایش زیاد باشد، گناهانش فراوان است و کسی‌که زیاد گناه کند، قلبش قسی است و کسی‌که قلبش بمیرد، دنبال ظواهر و زینت دنیا می‌رود.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …