کسی‌که زیاد بخندد، بی‌هیبت می‌شود

حضرت عمر می‌فرماید: ۱- کسی‌که زیاد بخندد، بی‌هیبت می‌شود. ۲- کسی‌که مردم را خوار کند، خودش نیز خوار می‌شود. ۳- کسی‌که عملی را زیاد انجام دهد با آن مشهور می‌شود. ۴- کسی‌که زیاد حرف بزند، شخصیّتش پایین می‌آید. ۵- کسی‌که بی شخصیّت شود، بی‌حیا می‌‌گردد. ۶- کسی‌که ورع را از دست دهد، قلبش می‌میرد. ۷- کسی‌که زیاد سکوت کند، با هیبت می‌شود.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …