کارهایت را برای خدا خالص کن

کارهایت را برای خدا خالص کن

و ناسپاسى مردم تو را از کار نیکو باز ندارد

زیرا هستند کسانی که بدون اینکه از تو سودى ببرند تو را مى ستایند

چه بسا ستایش اندک آنان براى تو

سودمندتر از دریای ستایش ناسپاسان باشد

واین محبتی است که به خاطر اخلاصت  خداوند ازتودردل دیگران  قرار میدهد

مقاله پیشنهادی

کسی که همسایه‌اش از آزار و شر وی در امان نیست، وارد بهشت نمی‌شود

چنان‌که شیخین از ابوهریره روایت کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «به …