چگونه سنى شدم؟

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و درود الله به تمامی دوست داران حق حقیقت

این خلاصه ای ازسرگذشت من بنده الله تعالی که روزی همانند دیگرشیعیان امروزه غرق درخرافات بودم واگرانشای بنده بدبوده به بزرگ واری خودتان مراعفو کنید.

درمقدمه من نمیخواهم ازکسانی نام ببرم تامشکلی برای آنها پیش نیاید. من ۴۰ سال دارم ودریک خانواده کامل خرافاتی بدنیا آمدم ودرمقطع دبیرستان درس خواندم وازهفت سال پیش به دین مبین اسلام دعوت شدم وحالا میخواهم داستان حقیقی که چطور مسلمان راستین شدم بگویم شاید
برای بعضی ازخوانندها تازگی داشته باشد این راه مشکلاتی دارد اما باید با این مشکلات جنگید زیرا هرکس دراین جا زندگی کند با این مشکلات دچارمیشود و هراسی دردل نداشته باشد زیرا هدف رضایت الله تعالی است نه بنده نا چیز. آن دوستان شیعه و آخوندهای شیعه شما را فریب ندهند زیرا آنها هیچ کدام تدبر درآیات قرآن ندارند و دائم ازروشهای مختلف واحادیثی از این امام وآن امام درست کرده اند که فقط حرفشان به کرسی بشیند، ایکاش حقیقت باشد اما دروغهای جورواجور هستند هرروز حدیثی میگویند فردا برای امام دیگربا کمی تغییرات برای دیگری امام نسبت میدهند.

من وپدرم یک هیئت عزاداری ماه محرم را اداره میکردیم وتمام چیزها که یک هیت عزاداری داشته باشد فراهم است ودراین روزها انواع مداحان خرافی وحشیشی میایند وانجا را شلوغ میکنند که بعضی شبها نیروی انتظامی سربازانی رادرانجا مستقرمیکند وعلم بلند کردن وزدن سیمهای برق محل با بلند کردن علم ابوالفضل و رقصاندن آن وغذای روزعاشورا و پیرمردهای خرافی که با بهم زدن آبگوشت کف هم میکند و میگویند با کف نوشته شده یا ابولفضل که مردم را فریب دهند وبقیه مردم حرف آنها را تصدیق میکردند تابیشترمردم به هیئت کمک کنند و گوسفنداشان برای ما بیاورند. بعضیها مگویند اسب فلان کس روزعاشورا گریه میکرد، میایند موتورجوش آهن روبروی اسب میگذارند وشروع به جوش کاری میکنند که چشم آن برق بزند وشروع به اشک ریختن میکند بدبخت حیوان زبان بسته یا علم حضرت عباس خون چکه میکند پس دادن رنگ پارچه قرمزوسیاه درروزبارانی منجربه پس دادن رنگ میشود وهیاهویی بپا میکنند بیا ببین که بتوانند جیب مردم بدبخت خالی کنند و تبرک ازفضله اسب میبرند ویا ازعلم پارچهای آن را بعنوان تبرک به مردم میدهند، این چه دینی؟ یک مصیبتی بود وتمام شد و برای کارمان کلی افتخارمیکردیم وبه من میگفتند اجرکم با اباعبدالله الحسین وقتی این حرف میگفتند انگارتازه شمرابن زلجوشن من کشتم.

وبه خودم افتخارمیکردم وآخوندها میگفتن که الله تعالی خانه ای دربهشت برای تو میسازد ومن عین بره گرسنه وسط علفها حال میکردم ونمیدانستم که آتش جهنم برای خودم فراهم میکردم شایدخواننده عزیزازحرفهای من خشمگین شدی اما اینها ازاحکام اسلام واقعی نیست وآخوندهای شیعه دائم چرندیات خودرا اضافه میکنند تا دل من ساده را رام کنند تا از ما سود کنند آخه بازارشان با این حرفا گل میکنه وبه کسی تفکردرامورشیعه وانتقادکردن نمیدهند تاحرف بزنی میگوینداستغفرالله داری کفرمیگویى، امتحان کنید، آیا تحقیق دراموردین خودکفر یا دین تحقیقی است یاتقلیدی صد البته تحقیقی است آیاشیعیان محترم میتوانندمسیحی اصلی رابه دین خوددعوت کنندومسیحی میگویدمن اجدادم مسیحی بودند ومن هم بایدمسیحی بمانم که این حرفهارابه من هم میگفتندمگر اجدادت سنی بودند کی سنی داریم که توشدی ونفرین میکنندکه کسی مرابه این راه هدایت کرده ومیگویند خانه تونجس است وحال کسی ازفامیل ندارم اماکسی دارم که شبهادرحیات خانه بااوحرف میزنم وحس میکنم روبروم نشسته وبه حرفهایم گوش میدهدوهمانند دوست صمیمی واما درروزهای که من شیعه بودم دریک ارگان دولتی کارمیکردم کسی ازهمکارام که تازگی موحدشده بودبعضی وقتها بامن وارد بحث دینی میشدوحرفهایی میزدکه تابحال از زبان کسی نشنیدم ودرهرموردآیه ای ازقران برایم میاورد و حرفهای اوونوشتهای قران مرا گیج کرد به خودم گفتم این بابا حرفاش خوب وآیات قرآن براین موضوعات من دلات داردبایدبروم پیش آخوندی آیت الله، حیف این لقب به این خرافیون میدهندوآیات تطهیروسوره کوثرودربیشترین سورهای قرآن آمده لاتدعون غیرالله  برای این آیت الله بردم وازاوسوال کردم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

میدانی که آیات قرآن من وتونمیتوانیم بایدوشایدمعنی کنیم امابه تومیگویم این آیه به معصومیت اهل بیت است به اوگفتم معنی اهل بیت چیست گفت آل رسول دیدم انگاری نمیفهمد گفتم به کسانی که درآن خانه باشند میگویند اهل بیت زیرا من عرب هستم واین کلمات بارها بزبان میاوریم، گفتم سوال بعدی سوره کوثر چرا میگویدپس نمازبخوان وذبح بکن فقط برای الله میدانی ماحب اهل بیت به دلمان است والله میداند هدفمان این نیست مگرچه اشکالی داردولاتدعوا من دون الله یعنی آن زمان مردم فراعنه خدامینامند دیدم خیلی ازحرفهای دوستم بااوتفاوت داردآیه کرسی به گفتم گفت یعنی به ولایت علی(رضی الله عنه)ت مسک کنیدواهل بیت آنهامنظورشما یعنی دستگیره اطمینان یعنی اهل بیت گفت بله، به اوگفتم چرا الله تعالی بازبان ساده ننوشته که ازعلی مدد بخواهید چراهیچ اسمی ازاوننوشته واسم صاحب الزمان راهمین طوراگرامربه این مهمی باشد بایدسوره کاملی درباره این موضوع مینوشت وانواع حیوانات توی این کتاب نوشته امانتونست نام ولایت وصاحب الزمان درخودش بگوید؟ اخوند آیت الله باعصبانیت کامل گفت توداری منکرمیشوی وداری کفرمیگوئی حرف دهنت بفهم ودیدم او هیچ جوابی برای گفتهای من نداردبااوخداحافظی کردم.

فردای روزبعددوست موحدم قران بدون ترجمه برای من هدیه آوردوکمی پیش اونشستم وجریان کامل به اوگفتم وحقیقت نمیدانم چکارکنم دیشب نخوابیدم ودائم افکارم متشنج شده ازاوخواستم کنارم نیایداما اومراوخانواده رابه شام دعوت کردخواننده عزیز آیادرعصرحاضر فراعنه وجود دارد درسته نه باید این آیات قرآنی دیگربدردنخورندوهیچ منظوردیگرندارندآیه تطهیربرای زنان پیغمبر آمده نه موضوع دیگروقتی درنماز میگوئیم واحدولاشریک له یعنی چه؟ نه که هیچ چیزی باتوشریک نمیکنم این توحیدشمادربرابرخالق هستی بشری که الله تعالی به آن روح جسم داده بودوخودش محتاج الله تعالی بودازاومددوغیره میطلبیدآیااین خوبی شمادربرابرمعبوداست به قرآن برگردید وبه سنت پیامبر صلى الله علیه و سلم وحقایق درآن نهفته، همه شیعیان امروزه آیه کرسی درمنازلشان دارندومعناومفهوم آن درخوداوست درزمان شیعه بودن من میگفتند اینقدر بایدسینه بزنی که سینه ات خون دربیاید تاخداگناهان بزرگت را پاک کند، آیا ناحقی نیست وکسی به کسی ظلم کندوآن دو کس بمیرندومظلوم حق خودرامیخواهدچونکه برای حسین (رضی الله عنه) گریه وسینه زدم حق مظلوم پایمال میشود پس عدالت الله تعالی کجارفته درهمان سال بود که برنامه تلویزیونی المستقله که مناظره بین شیعه وسنی درحال پخش بودوتوانستم زودبه نتیجه برسم به دست اندرکاران آن برنامه خیردهدهمین شدکه علمای شیعه دراین مناظره هیچ استدلالی محکم نیاوردند که قانع کننده باشد نداشتند من تعجبم گرفت که علمای شیعه نتوانستند ازدین خودشان دفاع کنند واقعا نمیدانستم چکار کنم وپیش خودم گفتم اینها که علمای ماهستند چراچرت و پرت جواب میدهند آیااینهاعلمای دین ماهستند؟ گیج شده بودم وحس کردم نیازبه یک خورده فکردارم واگراینهانتوانستند جواب اهل سنت بدهند آیامن بدم اینا کلی درس فقه خواندن من که هیچ درباره قرآن فکرنکردم که به این راحتی اعمال سیاه وننگین علمای شیعه رارسواکند به همین ترتیب بودبه کلام الله تعالی مایوس شدم وآیات محکم برای بحث پیدا میکردم راه موفقیت من قرآن بودبس
خواننده عزیزعلمای شیعه بعضی وقتها آنقدربه علی (رضی الله عنه )غلو میگویند که باعقل جوردرنمیآید مثلااگرامام علی (رضی الله عنه ) شجاع  بود چرابه ناموسش تعدی کردند وبازهم باآنها همکاری کندانسان بایدفکرکنداگرکسی به ناموسش تعدی کندخونش بیشترجوش میاید یاتعدی به دیند خودشما قضاوت کنیدالله به شماخیردهد که تابحال نوشتهای مرامیخوانید
من بعدازفهمیدن این حقایق وباطل بودن دین تشیع آمدم سراغ پدرم وشروع به خواندن قرآن کردم ودلایل ازکتاب الله تعالی آوردم دیدم گوش نمیدهدبه پای اوافتادم واگراین اعمال انجام دهی من درآن دنیاشهادت میدهم که به توگفتم وخودت نخواستی پدرمن نمی خوام آتش جهنم تورا لمس کندگفت توچی میفهمی امام حسین ثوابش به من میدهد گفتم اگرامام حسین جایش دربهشت است گریه وزاری توبرای چیست آیاامام حسین محتاج این اعمال است ودلایل محکم دیگر آوردم ناگاه باصدای بلند به من گفت دیگرنمیخواهم حرفهایت را گوش بدهم و اگربخواهی بیایی واین حرفها رابه من بزنی لطف کن خانه ما نیا تامحبت من سرجایش بماند

این بودخلاصه ای ازسرگذشت من بنده الله تعالی
والسلام علیکم ورحمت الله

مقاله پیشنهادی

از سوی به سوی شدن در خواب شب

عَنْ عُبَادَهَ بْنِ الصَّامِتِ رضی الله عنه عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه وسلمقَالَ: «مَنْ تَعَارَّ …