چهار حجّت در قیامت برای چهار گروه

خداوند متعال در قیامت چهار گروه را به چهار کس حجّت قرار می‌دهد: ۱- ثروتمندان – وقتی‌که ثروتمندی می‌گوید خداوندا ثروتم نگذاشت که تو را عبادت نمایم خداوند متعال حضرت سلیمان را پیش می‌آورد و می‌گویند ما به سلیمان همه­ی ثروت‌ها و قدرت‌های دنیا را دادیم، پس چرا او باز از ما غفلت ننمود؟ ۲- غُلامان – می‌گویند: پروردگارا ما به خاطر این‌که زیر دست دیگران بودیم، نتوانستیم تو را عبادت نماییم. خداوند متعال حضرت یوسف را می‌آورد و می‌گوید: یوسف نیز غلام و برده­ی عزیز مصر بود، پس چرا باز از ما اطاعت نمود؟ ۳- فُقرا – می‌گویند پروردگارا ما به علّت فقر شدیدمان نمی‌توانستیم تو را عبادت نماییم. خداوند متعال حضرت عیسی را پیش می‌آورد و می‌گوید: در دنیا کسی فقیرتر از عیسی نبود، پس چرا ما را به خوبی عبادت می‌کرد؟ ۴- بیماران – می‌گویند پروردگارا ما به علّت بیماریمان نمی‌توانستیم تو را عبادت نماییم. خداوند متعال حضرت ایوّب را که قافله سالار صابران است، می‌آورد و می‌گوید ما به او چنان بیماری عطا کرده بودیم که به کسی در دنیا مثل او بیماری نداده بودیم، ولی باز ذکر و عبادت ما غافل نبود([۱]).

[۱]– کیمیای سعادت / ج ۲٫

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …