پنچ نصیحت را از من یاد بگیرید

حضرت علی می‌فرماید: پنچ نصیحت را از من یاد بگیرید:
۱- مراقب افکارتان باشید که تبدیل به گفتار می‌شود.
۲- مراقب گفتارتان باشید که تبدیل به رفتارتان می‌شود.
۳- مراقب رفتارتان باشید که تبدیل به عادت می‌شود.
۴- مراقب عادتان باشید که تبدیل به شخصیّت می‌شود.
۵- مراقب شخصیّتتان باشید که تبدیل به سرنوشت می‌شود.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …