پایانی که با تلخی تمام شود بهتر از تلخی بی‌پایان است.

حضرت احنف بن قیس می‌فرماید: ۱- حسود راحتی ندارد. ۲- دروغگو حافظه و مردانگی ندارد. ۳- بخیلان راه نجات ندارند. ۴- پادشاهان وفا ندارند. ۵- بداخلاق آسودگی ندارد. ۶- قضا و قدر برگشت ندارد. به احنف بن قیس گفتند: بهترین چیز برای انسان چیست؟ فرمود: عقل!

گفتند: اگر نبود؟ فرمود: ادب! گفتند: اگر نبود؟ فرمود: دوست موافق! گفتند: اگر نبود؟ فرمود: قلب پرهیزکار! گفتند: اگر نبود؟ فرمود: سکوت طولانی! گفتند: اگر نبود؟ مرگ فوری!

– یک فیلسوف اروپایی می‌گوید: تنها چیزی که برای همه­ی انسان‌ها مسلّم است و حتماً می‌آید مرگ است و باز می‌گوید پایانی که با تلخی تمام شود بهتر از تلخی بی‌پایان است.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …