وجه تسمیۀ قیامت

وجه تسمیۀ قیامت:

در این زمینه ۴ دیدگاه وجود دارد:

أ ـ به سبب دارا بودن امور مذکور؛

ب ـ به علّت برخاستن مردم از قبرها و رفتن به سوی قیامت؛

ج ـ به سبب برخاستن مردم به پیشگاه پروردگار جهانیان؛

د ـ به علّت ایستادن جبرئیل و فرشتگان دیگر در حالت صف­بسته.[۱]

[۱]– التّذکره، ص ۲۴۶٫

مقاله پیشنهادی

مجازات گناهان به ده شکل از انسان دور می­شود

تقسیم امت در این آیات مطابق طبقات سه گانه ذکر شده در حدیث جبرئیل است …