واژه تروریسم وارهاب در اوراق تاریخ

اگر به اوراق تاریخ نگاه کنیم در می یابیم که بشریت از آغاز دوره های زندگی خویش دچار کشمکش های بوده که جهت های اطراف کشمکش را ظالم و مظلوم ، استعمارگر و مستعمره ، زورگوی و کمزور ،‌مستکبر و مستضعف ،‌حق و باطل ، مسلمان و کافر وغیره تشکیل داده است که تا امروز ادامه داشته و تا قیام قیامت ادامه خواهد داشت ،‌در جریان این کشمکش ها حرف اول را ستمگران ، ظالمان ،‌استعمارگران ، مستکبرین ، طواغیت و لشکریان شیطان می زنند و با ارتکاب انواع جرایم ، ظلم ، ستم ، بی عدالتی ، تجاوز ، خود را حق به جانب معرفی داشته طرف مقابل خویش را شریر ، مرتد ، خائن ، مفسد ، جنایت پیشه ، ارهابی ، تروریست ، اشرار و برمــچی  معرفی می نمایند.

فرعون قوم بنی اسرائیل را به بندگی خود کشانیده فرزندان شان به قتل رسانیده و دختران شان را بخاطر استفاده های نا مشروع خویش زنده می ماند و انواع ظلم وستم را بر آنها روا می داشت تا آنکه خداوند موسی و هارون ( علیهما السلام) را فرستاد تا بنی اسرائیل را از بندگی فرعون نجات داده به بندگی خداوند در آرند و دین برحق الهی را برایشان ابلاغ نمایند.

فرعون حضرت موسی وهارون را ساحر وجادوگر خوانده علیه آنها به تبلیغات می پردازد و رو به سوی مردم نموده می گوید : موسی وهارون آمده اند تا شما را از دین تان بگردانند وفساد را در میان شما رایج سازند .

فرعون زیر عنوان دفاع از دین و مقابله با فساد مردم را علیه موسی وهارون تحریک می نماید .
در هر عصری سردمداران نظامهای طاغوتی و فرعونی یک سان بوده ویک نوع سیاست را عنوان کرده و می کنند چنانچه در عصر حضرت محمد مصطفی (ص) که مردم در جاهلیت قرار داشت و دختران شان را زنده بگور می کردند و خدایان ساخته دست خویش را از چوب ، سنگ ، خرما وغیره  مورد پرستش وعبادت قرار داده از آنها کمک و استعانت می خواستند ، وقتی حضرت محمد (ص) که افضلترین پیغمبران الهی است بخاطر نجات دختران شان از زنده بگور شدند و رهایی مردم از ظلمت ،‌شرک و کفر به پیغمبری مبعوث می شود ومردم را به عبادت خدای واحد ویگانه فرا خوانده برای غلام ها و برده ها حق انسانیت را و زندگی را اعلام میدارد  فرعون زمان ابوجهل در برابر دعوت پیغمبر به پا شده مردم را علیه رسول خدا تحریک نموده او را به دیوانگی ، جادوگری و ساحری وارتداد از دین آبایی اش متهم نموده و خود را در مقابله اش با پیغمبر خدا برحق تلقی می نماید به حدی که دست ها را به طرف آسمان بلند نموده دعا می کنند که : ای خدا یا اگر محمد واقعاً پیغمبر برحق توست و ما وی را نمی پذیریم پس از آسمان بر ما سنگ بباران و یاما را به عذاب درد ناکی مجازات کن .

از تاریخ گذشته اگر صرف نظر کنیم به تاریخ معاصر خود وکشور خویش نگاهی باندازیم می بینیم که روسها در رأس اتحاد شوروی سابق با تمام نیرو وقوت شان کشور مارا مورد هجوم نظامی خویش قرار داده و بیش از یک ونیم ملیون از ملت مظلوم وبی گناه مانرا شهید کرده و همه آبادی های وطن مارا به خاک برابر نمودند هجوم قوای شوری زیر عنوان کمک با افغانان و مقابله با امپریالیزم در معرض اجراء قرار گرفت ،‌مبارزین مسلمانی که از میان مردم خویش برخاسته و بخاطر دفاع از دین ، ننگ ، ناموس، خاک ، سرزمین و استقلال کشور خویش می رزمیدند به نامهای اشرار ، بزمچی ،‌اخوان الشیاطین ، فساد پیشه ،‌باغی ، واجب القتل و مباح الدم معرفی گردیدند .

خداوند بندگان مومنش را فرمان می دهد که شما نیرو وقوت و وسایل جهاد ومبارزه تان را خلاف کفار ومتجاوزین آماده نمائید تا دشمنان خدا و دشمنان خود را با آن بترسانید ( ترهبون به عدوالله وعدوکم ) در این جزء آیه قرآن کریم ازکلمه ارهاب مورد استفاده قرار گرفته که به معنای ترساندن دشمنان خدا ومسلمانان است ، کلمه ارهاب واژه مقدس واسلامی است که هر مسلمان مسئولیت دارد تا دشمن خود وخدای خویش بتر ساند تا از هجوم و تجاوزشان دین ، مال و جان خویش را حفاظت نمایند .

دشمنان اسلام ومسلمین از معنای ارهاب را در زبان دری به تروریزم تعبیر نموده و تعبیر عربی تروریزم ارهاب است.
دشمن میخواهد با عنوان کردن ارهاب ،‌تروریزم ، بنیاد گرا علیه اسلام، جهاد ، مجاهدین نشانه رفته مردم مومن ومسلمانی را که در دفاع از اسلام و ارزش های اسلامی ، حیثیت ،‌عزت و شرف مسلمانان وامت اسلامی کمر همت می بندند در اذهان مردم کوبیده و واژه های اسلامی را سؤ تعبیر وتفسیر نموده ناآگانه مردم را به کفر و بی دینی سوق دهند.

امروز رژیم ها و قدرتهای استکباری سعی می ورزند تا مخالفین خود را با تسمیه ارهابی ،‌تروریست ،‌اشرار ،‌بزمچی و غیره در ذهنیت های عامه بد معرفی داشته موقف برحق شان را نا حق جلوه دهند.

تبلیغات علیه اسلام ،‌جهاد ،‌قتال ،‌ارهاب نمی تواند در سطح ملت های مسلمان و امت اسلامی کارگر واقع شده و مردم از مواضع وعملکر های باطل ستمگرانه کفار چشم بپوشند. بنا به وعده های الهی لشکر طاغوت شکست خورده مسلمانان گرچه اندک باشند پیروز می شود و آینده در قلمرو اسلام خواهد بود.

نویسنده: “عقاب”

مقاله پیشنهادی

آیا نامگذاری روز عاشورا ربطی به شهادت امام حسین دارد یا خیر؟

آیا نامگذاری روز عاشورا ربطی به شهادت امام حسین دارد یا خیر لطفاراهنماِیی کنید.   …