هرگاه چشمت به گناهکاری افتاد در درون خود مغرور نشوی

حسن بصری رحمه الله فرموده:

“هرگاه چشمت به گناهکاری افتاد در درون خود مغرور نشوی و نگویی که بهتر از او هستی، چرا که او دچار فتنه گناه شده اما تو بوسیله رحمت الله متعال نجات پیدا کرده ای. پس، از خداوند برای او هدایت و برای خودت طلب ثبات و پایداری کن”.

اللهم یا مقلب القلوب و الأبصار ثبت قلوبنا علی طاعتک.

مقاله پیشنهادی

علم و دانش صحابه

علامه مسروق می‌گوید: علم و دانش صحابه، به شش تن از صحابه منتهی می‌گردد که …