هرگاه چشمت به گناهکاری افتاد در درون خود مغرور نشوی

حسن بصری رحمه الله فرموده:

“هرگاه چشمت به گناهکاری افتاد در درون خود مغرور نشوی و نگویی که بهتر از او هستی، چرا که او دچار فتنه گناه شده اما تو بوسیله رحمت الله متعال نجات پیدا کرده ای. پس، از خداوند برای او هدایت و برای خودت طلب ثبات و پایداری کن”.

اللهم یا مقلب القلوب و الأبصار ثبت قلوبنا علی طاعتک.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …