نصیحتی زیبا از امام سفیان ثوری

نصیحتی زیبا از امام سفیان ثوری درباره آموختن علم و عمل به آن :

🔻المهدی أبا عبد الله یقول: سمعت سفیان الثوری یقول: «کان یقال أول العلم الصمت، والثانی الاستماع له وحفظه، والثالث العمل به، والرابع نشره وتعلیمه».

🔶مهدی ابو عبدالله گفت: شنیدم سفیان ثوری می‌فرمود:

🔻«ابتدای علم سکوت است و دوم شنیدن علم و حفظ آن است و سوم عمل کردن به آن و چهارم نشر و تعلیم آن است».

📚 حلیه الأولیاء/حافظ أبو نعیم اصفهانی

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …