مفهوم لغوی رسالت:

مفهوم لغوی رسالت:

حروف اصلی این واژه، «راء، سین، لام» – رسل- بوده و رسول از «إرسال»؛ یعنی توجیه و تبیین یا از «تتابع»؛ پی­درپی­شدن گرفته شده، چنانکه وقتی شیر پی­درپی ریزان شود و بیرون آید، می­گویند: «رسل اللّبن». بنابراین رسول یعنی اینکه مردم را توجیه می­کند یا اینکه وحی پی­درپی بر وی نازل می­گردد.[۱]

[۱]– لسان العرب، ج ۱، صص ۲۸۳- ۲۸۴٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …