مفهوم لغوی رسالت:

مفهوم لغوی رسالت:

حروف اصلی این واژه، «راء، سین، لام» – رسل- بوده و رسول از «إرسال»؛ یعنی توجیه و تبیین یا از «تتابع»؛ پی­درپی­شدن گرفته شده، چنانکه وقتی شیر پی­درپی ریزان شود و بیرون آید، می­گویند: «رسل اللّبن». بنابراین رسول یعنی اینکه مردم را توجیه می­کند یا اینکه وحی پی­درپی بر وی نازل می­گردد.[۱]

[۱]– لسان العرب، ج ۱، صص ۲۸۳- ۲۸۴٫

مقاله پیشنهادی

تفاوت بین قرآن و حدیث قدسی:‏

‏۱) قرآن کریم کلام خداست که با لفظ او به سوی رسول الله وحی شده …