مفهوم شرعی نبوّت و رسالت

مفهوم شرعی نبوّت و رسالت

از نظر شرعی، می­توان نبوّت و رسالت را این گونه تعریف کرد: ویژگی و صفتی است که در فرد، پس از انتخاب از جانب الله تعالی، به وجود می­آید و وی را از اخبار آسمانی آگاه ساخته و فرمان به تبلیغ آن می­دهد.

بنابراین نبوّت و رسالت به محض انتخاب­شدن شخص توسّط الله متعال به‌‌وسیلۀ وحی حاصل می­شود، صرف­نظر از اختلافی که دربارۀ تفاوت میان نبی و رسول و نسبت میان آن دو است.[۱] این مطلب در پاراگراف بعدی بیان خواهد شد.

[۱]– نک: عقیده ختم النّبوّه، صص ۱۵- ۱۶٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …