مفهوم ایمان به روز آخرت

مفهوم ایمان به روز آخرت

ایمان به روز قیامت شامل تمامی اخباری که دربارۀ این روز بیان شده و امور مربوط به آن است؛ مانند ایمان به نشانه­های قیامت و علاماتی که پیش از آن روز به وقوع می­پیوندد، مرگ و آنچه پس از آن واقع می‌شود؛ همچون فتنۀ قبر، عذاب یا نعمت­های آن و نیز ایمان به دمیده­شدن در صور، بیرون­آمدن مردم از قبرها، عذاب یا پاداش، حساب، وحشت و ترس موقعیّت قیامت، جزئیّات محشر، انتشار و گشوده­شدن نامه­های اعمال، نهادن ترازوی اعمال، صراط، پُل، حوض، شفاعت و … و همچنین ایمان به بهشت و نعمت­هایش که برترین نعمت آن، نگاه به چهرۀ الله Uاست، و نیز باور به آتش و عذاب­هایش که بدترین عذاب دوزخ، محروم­شدن از دیدار و رؤیت پروردگار است.[۱]

[۱]– أعلام السّنّه المنشوره، حافظ حکمی، ص ۶۵٫

مقاله پیشنهادی

نشانه‌های مرگ

مرگ انسان با افتادن و شل شدن دو طرف گیج‌گاه، کج شدن بینی، افتادن دست‌ها، …