مذهب مرجئه یا إرجاء

ارجاء در لغت به معنی تأخیر است و در اصطلاح به تأخیر عمل و بیرون دانستن آن از حقیقت ایمان معنا می شود. ابن کثیر رحمه الله در مورد علت نامگذاری مرجئه به این اسم می گوید: گفته شده است آنها مرجئه هستند؛ زیرا قول را مقدم و عمل را مؤخر می دانند. مرجئه در مورد معنای ایمان به گروه های متعددی تقسیم بندی می شوند که امام اشعری در المقالات آنها را دوازده فرقه می داند.

مقاله پیشنهادی

هرکس که (به عنوان عزاداری) موهایش را بتراشد و با صدا و ناله‌ی بلند بگرید و لباسش را پاره کند، از ما نیست

نسایی و ابوداوود هم از یزید بن اوس روایت کرده‌اند که او گفت: هنگامی که …