مؤمن کمتر می گوید و بیشتر عمل میکند

امام الأوزاعی رحمه الله:

همانا مؤمن کمتر می گوید و بیشتر عمل میکند، اما منافق بیشتر سخن میگوید و کمتر عمل میکند.
[«حلیه الأولیاء» حافظ أبو نعیم اصفهانی]

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …