لقمان حکیم به پسرش ۱۳ حکمت گوهر بار یاد می‌دهد

لقمان حکیم به پسرش ۱۳ حکمت گوهر بار یاد می‌دهد که هرکس به آن‌ها عمل کند، سعادت دنیا و آخرتش را به دست می‌آورد:

۱- ای پسرم عُمرت را به دنیا مشغول مساز. ۲- ای پسرم آن اندازه‌ای که در آخرت خواهی ماند، برای آخرت جمع آوری کن. ۳- ای پسرم در جایی‌که خدا نباشد، گناه کن پس همه جا خدا است پس هیچ جا گناه نکن. ۴- به عیوب دیگران قبل از عیب خود متوجّه مشو. ۵- تا زمانی‌که از آتش دوزخ رها نشدی، برای رهاییت توبه نما. ۶- به اندازه‌ای که می‌توانی، عذاب را تحمّل کنی گناه کن. ۷- دو چیز را فراموش کن، اوّلی خوبی به مردم و دوّمی بدی مردم به تو. ۸-  دو چیز را فراموش نکن اوّلی خداوند و دوّمی مرگ. ۹- هنگام داخل شدن به مجلسی، زبانت را نگه‌دار. ۱۰- هنگام وارد شدن به منزلی، چشمت را نگه‌دار. ۱۱- هنگام نشستن روی سّفره، شکمت را نگه‌دار. ۱۲- هنگام نماز، قلبت را نگه‌دار ۱۳-  ای پسرم بدان‌که وجودت سه قسمت است: روحت مخصوص خداست و اعمالت مخصوص خودت است و جسمت مخصوص کرم‌هاست. پس مواظب باش که شکم خودت را هرگز بیهوده برای کرم‌ها سیر نکنی.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …