(لذّت با دوام)

حکیم ابی قور می‌گوید: لذّتی بپذیرید که رنجی را به دنبال نداشته باشد و آن خوشی را بپذیرید که خوشی بزرگ‌تر را از شما نگیرد و زحمتی را قبول کنید که بلای بزرگ‌تری بعد از خودش را در پی نداشته باشد([۱]).

[۱]– تنبیه الغافلین / ج ۲ – ابولیث سمرقندی.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …