قلب از نظر سلامت و بیماری

-قلب های صحیح و سالم

-قلب های سقیم و بیمار

-و قلب های میّت و مرده

-قلب سالم: قلبی است که در هر شرایطی رضایت خداوند را بر رضایت دیگران ترجیح بدهد و از هر راهی برای دوری از خشم او بهره بگیرد.

-قلب بیمار: از طرف دومنادی درمعرض ابتلا و ازمون قراردارد ندای اول اورا ب ایمان و اطاعت از خداوند و کسب سعادت دراخرت فرامی خواند و ندای دوم اورا به نافرمانی خداوند و کسب متاع دنیوی ولذت های زودگذر دعوت می کند.

-قلب مرده: همه توان فکری خود را برای کسب اهداف دنیوی به کار گرفته و سرمستی و عشق به دنیای زود گذر سراپای اورا فراگرفته و صدای بازگشت به اطاعت خدا وتهیه توشه برای اخرت را می شنود ولی به نصیحت ناصحان گوش نمیدهد واز هر ابلیس پیدا و پنهانی پیروی میکند.

برگرفته از کتاب طب القلوب(آسیب شناسی شخصیتی انسان) تألیف:امام ابن القیم جوزیه

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …