فقط و فقط از الـلّـه طلب کنید

اللّه متعال میفرماید:

{…أُجِیبُ دَعْوَهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ…}
دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا بخواند اجابت میکنم.
(بقره/۱۸۶)

رسول اللّه (صلی اللّه علیه وآله وسلم) میفرماید:
«هرگاه چیزی می خواهی از اللّه بخواه و هرگاه یاری می جویی از اللّه یاری بجوی!»

(صحیح بخاری)

مقاله پیشنهادی

شروط «لا إله إلّا الله»

شروط «لا إله إلّا الله» کلمۀ توحید، ۷ شرط دارد: علمی که مخالف با جهل …