فقر مالی باعث دزدی کردن می‌شود

فقر مالی باعث دزدی کردن می‌شود، فقر دین و حیا باعث فحشا می‌شود و فقر عقل، باعث جهل و گمراهی می‌شود پس بدترین فقر و گرسنگی، گرسنگی عقل و تهی بودنش از علم است.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …