فضیلت سکوت

امام عمر بن عبدالعزیز رحمه الله می فرماید:

هرگاه شخصی را دیدید که سکوت زیادی اختیار می کند و از مردم گریزان است،
پس به او نزدیک شوید، چون کسی است که حمکت نصیبش می گردد.

التبصره لابن الجوزی ۲/۲۸۹

مقاله پیشنهادی

فقط به خاطر سلام گفتن به کسانی که می‌بینم صبح به بازار می‌آیم

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما صبح به بازار می‌رفت و به هر کسی که …