عقیده هر مسلمان – قسمت چهارم

س۳۱ ـ آیا سوگند خوردن به غیر از خدا جایز است؟
ج: سوگند بغیر از خدا جایز نیست، خداوند میفرماید: )قل بلى وربی لتبعثن( . [التغابن ۷] . [اى رسـول ما به آنها بگو بخداى من سوگند که البته برأنگیخته میشوید] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم   میفرماید: ((من حلف بغیر الله فقد أشرک)) . [أحمد] . کسیکه بغیر از خدا سوگند بخورد شرک آورده است .

س۳۲ ـ آیا آویزان کردن تمیمه ([۱]) (تعویذ و طلسم و مهره) براى شفا یافتن مرض جایز است؟
ج: نه جایز نیست و این عمل شرک است، خداوند میفرماید: )وإن یمسسک الله بضر فلا کاشف له إلاَّ هو( . [الأنعام ۱۷] . [و اگر از خدا به تو ضررى رسد هیچکس جز خـدا نتواند تو را از آن ضرر برهاند] .

و پیامبر صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((من علّق تمیمه فقد أشرک)) . [أحمد] . کسیکه دعاى نوشته و طلسم براى دفع بلا و چشم زخم و یا چیز دیگر آویزان کند شرک آورده است .

س۳۳ ـ چگونه به خدا توسل جوییم؟
ج: با أسماء و صفات او، و عمل و کردار نیک به خدا توسل کن، خداوند میفرماید: )ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها( . [الأعراف ۱۸۰] . [براى خداست نامهاى نیکو، با آنها خدا را بخوانید] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((أسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک)) . [أحمد] . به هر اسمى که از آن تو است و خود را به آن نامیده اى از تو طلب و مدد میجویم .

س۳۴ ـ آیا دعا کردن احتیاج به واسطه بین خود و خداوند دارد؟
ج: نه دعا کردن احتیاج به واسطه مخلوق ندارد، خداوند میفرماید: )وإذا سألک عبادی عنی فإنی قریب أجیب دعوه الداع إذا دعان( . [البقره ۱۸۶] . [و چون بندگان مـن از دور و نزدیکى من از تو بپرسند بدانند که من به آنها نزدیک هستم، و هر که مرا بخواند دعاى او را اجابت کنم] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((إنَّکم تدعون سمیعاً قریباً وهو معکم)) . [مسلم] . شما شنونده نزدیکى را دعا میکنید که با شماست و از شما میشنود .

س۳۵ ـ واسطه رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  چگونه خواهد بود؟
ج: واسطه رسول اکرم صلى الله علیه و سلم   از طریق تبلیغ است، خداوند میفرماید: )یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک( . [المائده ۶۷] . [اى پیامبر آنچه از خدا بر تو نازل شد به خلق برسان] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((اللهم هل بلغت اشهد)) . [مسلم] . خدایا! آیا من دین تو را تبلیغ کردم و به مردم رسانیدم؟، در جواب یاران و صحابه گفتند: ما به تبلیغ تو اى پیامبر خدا شهادت میدهیم .

س۳۶ ـ از چـه کسى شفاعت رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  را بخواهیم؟
ج: از خداوند شفاعت رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  بخواه، چنانکه میفرماید: )قل لله الشفاعه جمیعاً( .[الزمر ۴۴] . [اى رسول ما بگو شفاعت همه خلق با خداست] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم   میفرماید: ((اللهم شفعه فیَّ)) . [الترمذی] . بار إلها! او شفاعت کننده مرا قرار ده، یعنى رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  شفاعت کننده مرا قرار ده .

س۳۷ ـ چگونه خدا و پیامبر خدا صلى الله علیه و سلم  را دوست بداریم؟
ج: با اتباع اوامر و انجام آن خدا و رسول خدا صلى الله علیه و سلم  را دوست میداریم، چنانکه میفرماید: )قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله( . [آل عمران ۳۱] . [اى پیامبر بگو اگر خدا را دوست میدارید مرا پیروى کنید که خدا شما را دوست دارد] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((لا یؤمن أحدکم حتى أکون أحب إلیه من والده وولده والناس أجمعین)) . [البخاری] . ایمان هیچ یک از شما کامل نخواهد شد تا اینکه من از پدر و فرزند و تمامى مردم نزد او محبوبتر باشم .

س۳۸ ـ آیا در مدح و ستایش رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  بایستى مبالغه و زیاده روى کرد؟
ج: نه، نباید در مدح و ستایش رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  مبالغه و افراط ورزید، چنانکه خداوند میفرماید: )قل إنَّما أنا بشر مثلکم یوحى إلیَّ أنَّما إلهکم إله واحد( . [الکهف ۱۱۰] . [اى رسول به امت خود بگو من مانند شما بشرى هستم که به من وحى میرسد که خداى شما یکتا و یگانه است] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((إنَّما أنا بشر مثلکم)) . [أحمد] . من بشرى مانند شما هستم، فقط خـداوند بسوى من وحى فرستاده و مرا به پیامبرى انتخاب کرده است .

س۳۹ ـ اولین چیزى که خدا آنرا آفریده چیست؟
ج: اولین مخلوقات خدا از بشر آدم u و از چیزهاى دیگر قلم میباشد، چنانکه میفرماید: )إذ قال ربک للملائکه إنی خالق بشراً من طین( . [ص ۷۱] . [اى پیامبر به یاد آور هنگامى که خدا به فرشتگان گفت که من بشر را از گل میآفرینم] .

و پیامبر صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((إنَّ أول ما خلق الله القلم)) . [أبو داود والترمذی] . اولین چیزى که خداوند آنرا آفریده قلم است .

س۴۰ ـ آیا محمد صلى الله علیه و سلم  از نور آفریده شده یا از نطفه خلق شده است؟
ج: خداوند محمد صلى الله علیه و سلم  را از نطفه آفریده است، چنانکه میفرماید: )هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه( . [غافر ۶۷] . [اوست خدائى که شما را از خاک بیافرید و سپس از قطره آب نطفه] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((إنَّ أحدکم یجمع خلقه فی بطن أمه أربعین یوماً نطفه …)) .[متفق علیه] . در حقیقت خلقت یکى از شما در شکم مادرش چنین انجام میگیرد: چهل روز بحالت نطفه است … .

گرفته شده از کتاب: عقیده هر مسلمان
تهیه کننده: محمد  جمیل زینو
ترجمهء أبو عبدالله: إسحاق بن عبدالله بن محمد الدبیرى العوضی
مصدر: سایت نوار اسلام
IslamTape.Com

________________________________________
([۱]) تمیمه: حِرز، مهره یا طلسمى که بگردن اطفال آویزان کنند براى دفع بلا و چشم زخم . (فرهنگ عمید) .

مقاله پیشنهادی

قطع رابطه‌ی خویشاوندی (صله‌ی رحم) جزو گناهان کبیره است

قطع رابطه‌ی خویشاوندی (صله‌ی رحم) جزو گناهان کبیره است مسلم از ابوهریره رضی الله عنه …