عقیده هر مسلمان – قسمت پنجم و آخر

س۴۱ ـ حکم جهاد در راه خدا چیست؟
ج: جهاد در راه خدا با جان و مال و زبان واجب است، خداوند میفرماید: )انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالکم وأنفسکم( . [التوبه ۴۱] . [براى جنگ با کافران سبک بار و مجهز بیرون شوید و در راه خدا با مال و جان جهاد کنید] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((جاهدوا المشرکین بأموالکم وأنفسکم وألسنتکم)) . [أبو داود] . با مشرکین با مال و جان و زبان خود بجنگید .

س۴۲ ـ پشتیبانى از مؤمنان چگونه خواهد بود؟
ج: با محبت و کمک و یارى و حمایت از مؤمنان موحد و یگانه پرست، خداوند میفرماید: )والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض( . [التوبه ۷۱] . [مردان و زنان مؤمن همه یار و دوستدار یکدیگرند] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضاً)) . [مسلم] . مؤمن با برادر مؤمن خود مانند ساختمانى است که ستونهاى آن بعضى در بعض دیگر فرو رفته و ثابت نگه میدارد .

س۴۳ ـ آیا پشتیبانى کردن از کفار و کمک به آنها جـایز است؟
ج: نه پشتیبانى کردن از کفار و کمک به آنها جایز نیست، خداوند میفرماید: )ومن یتولهم منکم فإنَّه منهم( . [المائده ۵۱] . [و هر کس از شما مـؤمنان با آنها (یعنى کفار) دوستى و حمایت کند به حقیقت از آنها خواهد بود] .

و رسـول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((إنَّ آل ابن فلان لیسوا لی بأولیاء)) . [متفق علیه] . خانواده فلان بن فلان که کافر هستند از دوستان من نمیباشند .

س۴۴ ـ دوست و ولى خداوند چه کسى است؟
ج: مؤمن تقی و پرهیزکار دوست خدا است، چنانکه میفرماید: )ألا إنَّ أولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون( . [یونس ۶۲] . [آگاه باشید که دوستان و اولیاى خـدا هرگز هیچ ترس و اندوهى در دل آنها نیست] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((إنَّما ولی الله وصالح المؤمنین)) . [متفق علیه] . در حقیقت ولى و دوست خدا مؤمنانى هستند که صالح و نیکوکارند .

س۴۵ ـ با چه چیز مؤمنان باید حکم و قضاوت کنند؟
ج: بر مؤمنان واجب است که به قـرآن و سنت پیامبر صلى الله علیه و سلم  حکم و قضاوت کنند، خداوند میفرماید: )وأن احکم بینهم بما أنزل الله( . [المائده ۴۹] . [و تو اى پیامبر به آنچه خدا براى تو فرستاده میان مردم حکم و قضاوت کن] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((الله هو الحکم وإلیه المصیر)) . [أحمد] . خداوند او حاکم است و بسوى او بازگشت همه چیزها خواهد بود .

س۴۶ ـ چرا خداوند قرآن را نازل فرموده است؟
ج: خداوند قرآن را نازل فرموده است تا به آن عمل شود، چنانکه میفرماید: )اتبعوا ما أنزل إلیکم من ربکم( . [الأعراف ۳] . [اى مؤمنان از آنچه خدا بسوى شما فرستاده پیروى کنید] .

و رسـول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((اقرءوا القرآن واعملوا به ولا تأکلوا به ولا تستکثروا به)) .[أحمد]. قرآن را بخوانید و به آن عمل کنید، و بوسیله آن مال مردم را نخورید، و بوسیله آن ثروت جمع مکنید .

س۴۷ ـ آیا با وجود قرآن از حدیث و سنت پیامبر صلى الله علیه و سلم  اکتفا میکنیم؟ یعنى قرآن براى ما کافی است و احتیاج به حدیث نداریم؟
ج: چنین نیست بلکه باید به هر دو عمل کنیم زیرا حـدیث و سنت پیامبر بیان کننده قرآن است، چنانکه خـداوند میفرماید: )وأنزلنا إلیک الذکر لتبیّن للناس ما نزل إلیهم( . [النحل ۴۴] . [و بر تو قرآن که (جامع و کاملترین کتاب الهى است) نازل کردیم تا بر امت آنچه فرستاده شده بیان کنى] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((ألا وإنّی أوتیت القرآن ومثله معه)) . [أبو داود] . همانا به من قرآن و مانند آن یعنى سنت و حدیث داده شده است .

س۴۸ ـ آیا گفتار احدى بر گفتار خدا و رسول خدا صلى الله علیه و سلم  مقدم داریم؟
ج: نه، نباید قول و گفتار احدى بر قول و گفتار خدا و رسول خدا صلى الله علیه و سلم  مقدم داشت، خداوند میفرماید: )یا أیها الذین آمنـوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله إنَّ الله سمیع علیم( . [الحجرات ۱] . [اى کسانى که بخدا ایمان آورده اید هیچگاه بر خدا و رسول خدا صلى الله علیه و سلم  تقدیم مجوئید و از خدا بترسید و نافرمانى مکنید که خدا بگفتار شما شنوا و دانا است] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((لا طاعه لأحد فی معصیه الله إنَّما الطاعه فی المعروف)) .[متفق علیه] . فرمان و اطاعت از هیچ کس در معصیت خداوند جایز نیست، بلکه اطاعت و فرمان در نیکیها و خوبیها است .

س۴۹ ـ اگر در مسـأله اى یا چیزى اختـلاف شد چه کنیم؟
ج: به کتاب خدا قرآن و سنت صحیح رسول الله صلى الله علیه و سلم  برمیگردیم، خـداوند میفرماید: )فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول( . [النساء ۵۹] . [و چون در چیزى کارتان بگفتگو و نزاع کشد بحکم خدا و رسول خدا صلى الله علیه و سلم  (که قرآن و سنت باشد) باز گردید] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((ترکت فیکم أمرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما: کتاب الله وسنه رسوله)) . [مالک] . من بین شما دو چیز گذارنده ام که اگر به آن اعتصام کرده و چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد، و آنهم کتاب خدا قرآن و سنت صحیح رسول الله صلى الله علیه و سلم  میباشد .

س۵۰ ـ آیا در دین بدعت حسنه و نیک وجود دارد؟
ج: در دین اسلام بدعت حسنه و نیک وجود ندارد، خداوند میفرماید: )الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الإسلام دیناً( . [المائده ۳] . [امروز دین شما را بحد کما رسانیدم و بر شما نعمت را تمام کردم و بهترین آئین را که اسلام است برایتان برگزیدم] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((إیاکم ومحدثات الأمور فإنَّ کل محدثه بدعه وکل بدعه ضلاله)) .[أبو داود] . بپرهیزید از آنچه در دین نو و جـدید آورده شده، زیرا هر نو و جدید در دین بدعت است، و هر بدعت در دین ضلالت و گمراهى است .

س۵۱ ـ بدعت در دین چگونه و چیست؟
ج: هر چیزى که در دین اسلام دلیلى از شریعت محمدى بر آن وجود نداشته باشد، آن چیز بدعت گفته میشود .
خداوند میفرماید: )أم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله( . [الشورى ۲۱] . [آیا خدایان و معبودان باطل مشرکان بر آنها شرع و احکامى که خدا اجازه نفرموده جعل کرده اند؟] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد)) . [متفق علیه] .
کسیکه در دین ما إسلام تازه و نو آورد (آنچه از دین نیست) بر خودش بر میگردد، و قبول نمیشود.

س۵۲ ـ آیا در دیـن اسـلام سنت حسنه و نیک وجود دارد؟
ج: بلى مانند کسیکه عمل و کردار نیکى انجام دهد و سپس مردم به او اقتدا و تأسى کنند و آن عمل نیک را انجام دهند، خداوند میفرماید: )واجعلنا للمتقین إماماً( . [الفرقان ۷۴] . [و ما را پیشواى اهل تقوى قرار ده] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((من سن فی الإسلام سنه حسنه فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده)) . [مسلم] . کسیکه در دین اسـلام سنت و روش خوب بنیان نهد، أجر و پاداش آن سنت و پاداش کسى که به آن عمل کند به او میرسد .

س۵۳ ـ آیا انسان به صلاح و نیکى خود اکتفا کند؟
ج: نه بلکه به صلاح خود و مردم کوشا باشد، خداوند میفرماید: )ولتکن منکم أمه یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر( . [آل عمران ۱۰۴] . [و باید از شما مسلمانان برخى که دانا و با تقوی ترند خلق را بخیر و صلاح دعوت کنند و مردم را به نیکوکارى امر و از بدکارى نهى کنند] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((من رأى منکم منکراً فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلک أضعف الإیمان)) . [مسلم] . کسیکه از شما کار زشت و منکرى را دید پس آنرا با دستش تغییر دهد، و اگر نتوانست با دست تغییر دهد آنرا با زبانش تغییر دهد، و اگر نتوانست با زبانش تغییر دهد پس آن زشتى و منکر را به دلش انکار نماید، و مرحله سـوم که انکار بدل باشد ضعیف ترین ایمان در قلب اوست .

س۵۴ ـ چـه وقت و چـه زمان مسلمانان پیروز خواهند شد؟
ج: اگر به کتاب خـدا قرآن و سنت صحیح پیامبرشان رو آورده عمل کنند، خداوند میفرماید: )یا أیها الذین آمنوا إن تنصروا الله ینصرکم ویثبت أقدامکم( . [محمد ۷] . [اى اهل ایمان شما اگر خدا را یارى کنید خدا هم شما را در همه جا یارى کند و ثابت قدم گرداند] .

و رسول اکرم صلى الله علیه و سلم  میفرماید: ((لا تزال طائفه من أمتی منصورین)) . [ابن ماجه] . همچنان طائفه و گروهى از امت من پیروزند تا اینکه قیامت بر پا شود .

وصلى الله على سیدنا ونبینا محمد وآله وصحبه .

گرفته شده از کتاب: عقیده هر مسلمان
تهیه کننده: محمد  جمیل زینو
ترجمهء أبو عبدالله: إسحاق بن عبدالله بن محمد الدبیرى العوضی

مقاله پیشنهادی

قطع رابطه‌ی خویشاوندی (صله‌ی رحم) جزو گناهان کبیره است

قطع رابطه‌ی خویشاوندی (صله‌ی رحم) جزو گناهان کبیره است مسلم از ابوهریره رضی الله عنه …