عقیده هر مسلمان – قسمت سوم

س۲۱ ـ آیا نذر براى غیر از خدا جایز است؟
ج: نذر براى غیر از خداوند جایز نیست، چنانکه بارى تعالى میفرماید: )رب إنی نذرت لک ما فی بطنی محرراً( . [آل عمران ۳۵] . [من نذر و عهد کردم فرزندى که در رحم دارم از فرزندى خود در راه خدمت تو آزاد گردانم] .

و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید: ((من نذر أن یطیع الله فلیطعه ومن نذر أن یعصیه فلا یعصیه)) .[البخاری] . کسیکه نذر کرد در چیز نیک و خـوب پس آن نذر را بجا آورد، و کسیکه نذر در معصیت خـدا کرد آن نذر را انجام ندهد.

س۲۲ ـ حکم ذبح و قربانى براى غیر از خداوند چیست؟
ج: حکم آن شرک است و قربانى براى غیر از خدا جایز نیست، خداوند میفرماید: )فصل لربک وانحر( . [الکوثر ۲] . [پس تو هم براى خدا به نماز و قربانى بپرداز] .

و رسـول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید: ((لعن الله من ذبح لغیر الله)) [مسلم] . خدا لعنت کند کسیکه براى غیر از خداوند ذبح و قربانى میکند .

س۲۳ ـ آیا طواف بر قبرها جایز است؟
ج: طواف بر قبرها جایز نیست، طواف کردن فقط بر دور کعبه جایز است، خداوند تبارک و تعالى میفرماید: )ولیطوفوا بالبیت العتیق( . [الحج ۲۹] . [و طواف را گرد خانه خدا کعبه بجاى آورند].

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید: ((من طاف بالبیت سبعاً وصلى رکعیتن کان کعتق رقبه)) . [ابن ماجه] .
کسیکه هفت بار دور کعبه را طواف کرد سپس دو رکعت نماز سنت طواف را خواند مانند اینکه یک برده را آزاد کرده است .

س۲۴ ـ آیا نماز خواندن در مقابل قبر جایز است؟
ج: نماز بسوى قبر جایز نیست، خداوند سبحانه میفرماید: )فول وجهک شطر المسجد الحرام( .[البقره ۱۴۴] . [پس روى کن بطرف مسجد الحرام] .

و رسـول اکرم صلی الله علیه وسلمe میفرماید: ((لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إلیها)) .[مسلم]. بر قبرها ننشینید و بسوى آنها نماز نخوانید.

س۲۵ ـ حکم انجام سحر و جادوگرى چیست؟
ج: انجام سحر کفر است، خداوند میفرماید: )ولکنَّ الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر( .[البقره ۱۰۲] . [لکن شیاطین همه کافر شدند و سحر به مردم آموختند]

و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید: ((اجتنبوا السبع الموبقات الشرک بالله والسحر …)) .[مسلم]. از هفت چیز هلاک کننده اجتناب و دورى ورزید شرک به خدا و سحر و جادوگرى …تا آخر حدیث.

س۲۶ ـ آیا کاهن و غیبگو را تصدیق کنیم؟
ج: آنچه از غیب خبر میدهند تصدیق مکن، خداوند میفرماید: )قل لا یعلم من السموات والأرض الغیب إلاَّ الله( . [النمل ۶۵] . [اى رسول خدا بگو که در همه آسمانها و زمین جز خدا کسى از علم غیب آگاه نیست] .

و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید: ((من أتى عرافاً أو کاهناً فصدقه بما یقول فقد کفر بما أنزل على محمد)) . [أحمد] . کسیکه نزد غیبگو و جادوگر و فالبین رود و به آنچه از غیب میگوید تصدیق کند به آنچه که بر محمد e نازل شده کافر است، یعنى به دین اسلام کافر شده است.

س۲۷ ـ آیا کسى از غیب خبر دارد؟
ج: هیچ کس غیر از خدا از غیب خبر ندارد، چنانکه میفرماید: )وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلاَّ هو( . [الأنعام ۵۹] . [و کلید خزائن غیب نزد خداست و جز خدا کسى بر آن آگاه نیست] .

و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید: ((لا یعلم الغیب إلاَّ الله)) . [الطبرانی] . هیچ کس غیر از خدا از غیب خبر ندارد .

س ۲۸ ـ حکم عمل به قوانین وضعی و رسمى کشور که مخالف اسلام باشد چیست؟
ج: اگر آنرا جایز بداند عمل به آن کفر است، خداوند میفرماید: )ومن لم یحکم بما أنـزل الله فأولئک هم الکافرون( [المائده ۴۴] . [هر کس بر خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند چنین کس از کافران خواهد بود] .

و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید: ((وما لم تحکم أئمتهم بکتاب الله ویتخیروا مما أنزل الله إلاَّ جعل الله بأسهم بینهم)) . [ابن ماجه] . هنگامیکه فرمانروایان شان به کتاب خـدا قرآن و آنچه از سوى خداوند نازل شده عمل نکنند خداوند آفتها و مصیبتها و بلایا را بین خود آنها قرار خواهد داد .

س۲۹ ـ ضرر شرک اکبر چیست؟
ج: شرک اکبر سبب ماندن و جاوید شدن در دوزخ خواهد شد، خداوند میفرماید: )إنَّه من یشرک بالله فقد حرّم الله علیه الجنه ومأواه النار( . [المائده ۷۲] . [هر کسیکه شریک براى خداوند قرار دهد و با خداوند یگانه مخلوقاتى را عبادت کند، خداوند بهشت را بر او حرام کرده و جایگاه او آتش جهنم است] .

و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید: ((من مات یشرک بالله شیئاً دخل النار)) . [مسلم] . کسى که بمیرد در حالیکه به خداوند شرک ورزد به دوزخ داخل خواهد شد .

س۳۰ ـ آیا عمل و کردار نیک با وجود شرک آوردن به صاحب از نفعى میرساند؟
ج: عمل و کردار نیک با وجود شرک به صاحب او هیچ نفعى نمیرساند، خداوند متعال میفرماید: )ولو أشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون( . [الأنعام ۸۸] . [و اگر به خدا شرک ورزند البته اعمال و کردار آنها نابود شده از بین میرود] .

و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید: ((من عمل عملاً أشرک معی فیه غیری ترکته وشرکه)) . [مسلم] .
در حـدیث قدسى میفرماید: کسیکه عملى انجام دهد که در آن عمل کسى دیگر را با من در خلوص نیت شریک قرار دهد من کردار او را ترک خواهم کرد .

گرفته شده از کتاب: عقیده هر مسلمان
تهیه کننده: محمد  جمیل زینو
ترجمهء أبو عبدالله: إسحاق بن عبدالله بن محمد الدبیرى العوضی

مقاله پیشنهادی

قطع رابطه‌ی خویشاوندی (صله‌ی رحم) جزو گناهان کبیره است

قطع رابطه‌ی خویشاوندی (صله‌ی رحم) جزو گناهان کبیره است مسلم از ابوهریره رضی الله عنه …