عقیده هر مسلمان – قسمت دوم

س۱۱ ـ آیا خداوند با جسم و ذات خود با ماست و یا اینکه بوسیله علم خود با ما است؟
ج: خداوند بوسیله علم خود با ما است و سخنان ما را میشنوند و ما را میبیند، چنانکه میفرماید: )قال لا تخافا إننی معکما أسمع وأرى( . [طه ۴۶] . [نترسید که من با شما هستم و میشنوم و میبینم]

و رسول اکرم e میفرماید: ((إنَکم تدعون سمیعاً قریباً وهو معکم)) . [مسلم] . شما شنونده نزدیکى که با شماست دعا میکنید، سخنان شما را میشنود و شما را میبیند .

س۱۲ ـ بزرگترین گناهان چیست؟
ج: شرک آوردن به خدا از برزگترین گناهان است، خداوند از زبان لقمان الحکیم وصیت به پسرش میفرماید: )یا بنی لا تشرک بالله إنَّ الشرک لظلم عظیم( . [لقمان ۱۳] . [اى پسر عزیزم هرگز بخدا شرک نیاور که شرک ظلمى بسیار بزرگ است] .

و در حدیث از رسول اکرم e پرسیده شد: ((سئل أی الذنب أعظم؟ قال أن تدعو لله نداً وهو خلقک)) . [مسلم] .
بزرگترین گناهان چیست؟ آنحضرت e فرمود: اینکه براى خداوند شریک و همتائى قائل شوى در حالیکه او تو را آفریده است .

س۱۳ ـ شرک أکبر یعنى چه؟
ج: انجام هر عبادتى که براى خداست و به او اختصاص دارد ولى به کسى دیگر اختصاص داده شود آنرا شرک اکبر گویند، خداوند میفرماید: )قل إنَّما أدعو ربی ولا أشرک به أحدا(.[الجن ۲۰]. [اى محمد بگو من خداى خود را بیگانگى میپرستم و هرگز احدى را با او شریک نمیگردانم] .

و رسول اکرم e میفرماید: ((أکبر الکبائر الإشراک بالله)) . [البخاری] .
بزرگترین گناهان شرک آوردن به خدا است .

س۱۴ ـ آیا در میان مسلمانان شرک وجود دارد؟
ج: با تأسف شدید بلی بلکه بسیار است .
خداوند میفرماید: )وما یؤمن أکثرهم بالله إلاَّ وهم مشرکون( . [یوسف ۱۰۶] . [و بیشتر خلق بخدا ایمان نمیآورند مگر آنکه مشرک شوند] .

و رسول اکرم e میفرماید: ((لا تقوم الساعه حتى تلحق قبائل من أمتی بالمشرکین وحتى تعبد الأوثان)) . [الترمذی] .
قیامت بر پا نمیشود مگر اینکه بعضى از قبائل و طائفه اى از امت مسلمان من به مشرکین بپیوندند و بت پرستى کنند .

س۱۵ ـ حکم طلب دعا از اولیاء و دوستان خدا چیست؟
ج: طلب دعا کردن از غیر از خداى یکتا و یگانه شرک است و سبب دخول به جهنم میشود، خداوند میفرماید: )فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتکون من المعذبین( . [الشعراء ۲۱۳] . [پس اى رسول ما جز خداى یکتا احدى را معبود مخوان وگرنه از اهل عذاب خواهى شد] .

و رسول اکرم e میفرماید: ((من مات وهو یدعو من دون الله نداً دخل النار)) . [البخاری] .
کسیکه بمیرد در حالیکه غیر از خداى یکتا را دعا میکند و براى خداوند همتا و مانندى قرار میدهد به آتش جهنم داخل خواهد شد.

س۱۶ ـ آیا دعا کردن عبادتى براى خدا بشمار میرود؟
ج: بلى دعا کردن عبادتى براى خداست، چنانکه میفرماید: )وقال ربکم ادعونی استجب لکم( .[غافر ۶۰]. [خدا فرمود مرا با خلوص دل بخوانید تا دعاى شما را اجابت کنم] .

و رسول اکرم e میفرماید: ((الدعاء هو العباده)) . [الترمذی] . دعا همان عبادت کردن است .

س۱۷ ـ آیا مردگان صداى دعا کنندگان نزد قبرهایشان را میشنوند؟
ج: مردگان دعاى آنها را نمیشنوند، خداوند میفرماید: )إنَّک لا تسمع الموتى( . [النمل ۸۰] .
[تو اى پیامبر نمیتوانى مردگان را سخنى بشنوانى] .

و رسول اکرم e میفرماید: ((إنَّ لله ملائکه سیاحین فی الأرض یبلغونی عن أمتی السلام)) .[أحمد] .
خداوند فرشتگانى گردش کنان در زمین قرار داده است تا سلام و درود مسلمانان را به من برسانند . یعنی کسى که بر آنحضرت درود و سلام میفرستد .

س۱۸ ـ آیا از مردگان و کسانیکه غایب هستند ـ یعنى در حال حاضر نزد ما نیستند ـ یارى و کمک بخواهیم؟
ج: نه، از آنها یارى و کمک نمیخواهیم بلکه از خدا یارى میخواهیم، چنانکه فرمودند: )إذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم( . [الأنفال ۹] .
[بیاد آرید هنگامى که به پروردگار خود استغاثه و زارى کردید پس خداوند دعاى شما را اجابت کرد] .

و رسول اکرم e میفرماید: ((یا حی یا قیوم برحمتک أستغیث)) . [الترمذی] . اى زنده و تدبیر کننده عالم به رحمتت از تو مدد میخواهم .

س۱۹ ـ آیا مدد خواستن از غیر خداوند جایز است؟
ج: غوث و مدد از غیر خدا جایز نیست، خداوند میفرماید: )إیاک نعبد وإیاک نستعین( .[الفاتحه ۵]. [پروردگارا تنها تو را میپرستیم و از تو یارى میجوئیم] .

و رسـول اکرم e میفرماید: ((إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)) . [ الترمذی] .
هرگاه خواهش نمائى، از خدا خواهش کن، و هرگاه خواستى کمک بجوئى، پس از خدا کمک بجوى.

س۲۰ ـ آیا از اشخاصى که زنده هستند و در نزد ما حاضرند کمک و یارى بطلبیم؟
ج: بلى کمک و یارى از آنها در حالى خواهد بود که بتوانند به ما کمک کنند، در آنچه که استطاعت و مقدور و توانائى آنهاست کمک و یارى میطلبیم، خداوند میفرماید: )وتعاونوا على البر والتقوى( . [المائده ۲] .       [شما به یکدیگر در نیکوکارى و تقوى کمک کنید] .

و رسـول اکرم e میفرماید: ((والله فی عون العبد ما دام العبد فی عون أخیه)) . [مسلم] .
خداوند در کمک و یارى بنده است هنگامیکه بنده در کمک و یارى برادر مسلمان خود باشد .

گرفته شده از کتاب: عقیده هر مسلمان
تهیه کننده: محمد  جمیل زینو
ترجمهء أبو عبدالله: إسحاق بن عبدالله بن محمد الدبیرى العوضی
مصدر: سایت نوار اسلام
IslamTape.Com

مقاله پیشنهادی

قوانینی که بندگان بر اساس آن‎ها مورد محاسبه قرار می­گیرند:

قوانینی که بندگان بر اساس آن‎ها مورد محاسبه قرار می­گیرند: اگر الله تمامی بندگانش را …