عزت

ابن‌القیم رحمه‌الله گوید: برخی از سلف گفته‌اند: مردم عزت را بر دروازه‌ی شاهان و رهبران می‌جویند…
اما عزت را جز در اطاعت و فرمانبرداری از الله نمی‌یابند.
إغاثه اللهفان ٧١/١

مقاله پیشنهادی

قطع رابطه‌ی خویشاوندی (صله‌ی رحم) جزو گناهان کبیره است

قطع رابطه‌ی خویشاوندی (صله‌ی رحم) جزو گناهان کبیره است مسلم از ابوهریره رضی الله عنه …